Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Onder CVhrketel.nl in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan de webshop CVhrketel.nl, onderdeel van Leeuwerik Installatie Montage

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van CV HR Ketel waarbij CV HR Ketel als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten.

2.5 Alle rechten en aanspraken zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CVHRKETEL.nl worden bedongen, worden eveneens bedongen ten behoeve van door CVhrketel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. Aanbiedingen / totstandkomen overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven van CVHRKETEL.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen.

3.2 Indien u een bestelling doet c.q. een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand nadat CVHRKETEL.nl deze aanvaardt. CVHRKETEL.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien CVHRKETEL.nl een bestelling niet accepteert deelt zij dit mede binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.4. Prijzen

4.1 Alle prijzen gelden voor levering franco af magazijn. De vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 In het geval van een ongerechtvaardigd beroep op de garantie of een ongerechtvaardigde klacht van u, draagt u de verzend- en reiskosten daarvan.

4.3 Wijzigingen in de arbeidslonen, kostprijs van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven CVHRKETEL.nl het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag.

4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door CVHRKETEL.nl.

5. Aflevering / levertijd

5.1
De door CVHRKETEL.nl opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient CVHRKETEL.nl derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden.

5.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. In dat geval bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.4 CVHRKETEL.nl is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6. Betaling

6.1 Betalingen met betrekking tot uw bestelling dienen vooraf te geschieden op de door CVHRKETEL.nl aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

6.2 Betalingen kunnen alleen worden gedaan per bank (waaronder begrepen betaling met behulp van door ons geaccepteerde gegarandeerde betaal- en creditcards), per girotel of onder rembours. Voor uw eerste bestelling geldt een maximum bestellimiet van vijfhonderd Euro ( 500,00) bij betaling per creditcard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van CVHRKETEL.nl.

6.3 Nadat CVHRKETEL.nl uw betaling heeft ontvangen zal zij u terzake een bevestiging sturen en de door u bestelde zaak/zaken aan u leveren.

6.4 Ingeval van niet-tijdige betaling bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en worden al uw betalingsverplichtingen terstond opeisbaar. Voorts bent u alsdan vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per (gedeelte van de) maand over het opeisbare bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door CVHRKETEL.nl bent u een bedrag van vijfentwintig Euro ( 25,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien CVHRKETEL.nl haar vordering ter incasso uit handen geeft bent u tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van tenminste 15% van het opeisbare bedrag met een minimum van honderd Euro ( 100,00), onverminderd de bevoegdheid van CVHRKETEL.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

6.5 Alle kosten vallende op de inning van enig door u volgens deze voorwaarden verschuldigd bedrag, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, zijn voor uw rekening.

6.6 Betaling door of vanwege u strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door u verschuldigde incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door u verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom der openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van u.

6.7 U kunt slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

6.8 Indien u met enige betaling in gebreke bent is CVHRKETEL.nl gerechtigd de (uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

7. Intellectuele eigendom en knowhow

7.1 U dient alle intellectuele en industriÎle eigendomsrechten welke rusten op de door CVHRKETEL.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, etc. die door CVHRKETEL.nl aan u worden verstrekt, blijven eigendom van CVHRKETEL.nl.

7.3
U bent niet gerechtigd de in de lid 2 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan u bekend geworden gegevens te verveelvoudigen en/of aan derden te openbaren, tenzij CVHRKETEL.nl uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

7.4
Bij overtreding van het in lid 3 bepaalde verbeurt u aan CVHRKETEL.nl een boete gelijk aan de door CVHRKETEL.nl geleden schade, welke schade wordt gesteld op tenminste het bedrag van de gebruikelijke tarieven die CVHRKETEL.nl in rekening had kunnen brengen voor het gebruik of de openbaarmaking van de betreffende gegevens, vermeerderd met een factor van 300%. Voor foto's gelden in dit opzicht als basisprijs de tarieven van de BURAFO. CVHRKETEL.nl behoudt zich het recht voor aanspraak te maken op volledige schadevergoeding, zo deze hoger is.

7.5 CVHRKETEL.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel en of industrieel eigendomsrecht van derden.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 CVHRKETEL.nl behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn alle door u verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken.

8.2 Het risico terzake van de producten gaat op u over op het moment van verzending. Indien u verzending per aangetekende post wenst kunt u dit aangeven tegen betaling van een door CVHRKETEL.nl nader op te geven toeslag.

9. Zichttermijn / teruggave garantie

9.1 De zichttermijn is tien (10) werkdagen, te rekenen vanaf de dag na verzending. U heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kunt u daarop geen beroep doen, indien CVHRKETEL.nl niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen na levering, althans onverwijld nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd van uw klacht in kennis is gesteld.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft CVHRKETEL.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen 10 dagen na aflevering aan CVHRKETEL.nl te retourneren. Retourzendingen dienen altijd van tevoren te worden aangemeld. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. CVHRKETEL.nl zal na ontvangst van de goederen de betaalde koopprijs aan u restitueren, na aftrek van administratiekosten ter hoogte van 10% van de koopprijs, met een minimum van 2,50 en een maximum van 10,00.

10. Bestellingen/communicatie

CVHRKETEL.nl is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en CVHRKETEL.nl, dan wel tussen CVHRKETEL.nl en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en CVHRKETEL.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van CVHRKETEL.nl.

11. Garantie

11.1
CVHRKETEL.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan eisen van kwaliteit die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld met inachtneming van de prijs van de betreffende producten. Ingeval van duidelijke gebreken en na ontvangst van een gemotiveerde en door CVHRKETEL.nl gefundeerd bevonden klacht zal CVHRKETEL.nl naar haar keuze het betreffende product vervangen, de koopprijs restitueren tegen afgifte van het product, of aan u een door haar billijk bevonden korting toekennen.

11.2 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of die zich voordoen na door of namens u zelf of door derden verrichtte wijziging of reparatie, blijven buiten de garantie.

11.3 CVHRKETEL.nl staat niet in voor de bijzondere geschiktheid voor een bepaald doel van de door haar geleverde zaken tenzij deze zaken door CVHRKETEL.nl zijn vervaardigd op basis van een door de wederpartij verstrekt model waarvoor de zaak bijzondere geschiktheid dient te vertonen.

12. Uitvoering van het product

Geringe afwijkingen in de uitvoering van het te leveren of geleverde product gelden niet als tekortkomingen.

13. Overmacht

13.1 Indien de behoorlijke nakoming door CVHRKETEL.nl ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor haar rekening komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft CVHRKETEL.nl het recht te haren keuze haar prestatie op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zonder dat CVHRKETEL.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkhe id en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CVHRKETEL.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

14.1 CVHRKETEL.nl is slechts aansprakelijk voor schade geleden door u, welke aan haar opzet of grove schuld te wijten is, tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd krachtens een verzekering die gebruikelijk is in de branche, echter met een maximum van het bedrag dat daadwerkelijk terzake door haar schadeverzekeraar wordt uitgekeerd. CVHRKETEL.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van producten die inwerken op het lichaam, waaronder begrepen piercings en implants. Het gebruik van dergelijk producten vindt plaats geheel op risico van de gebruiker.

14.2 CVHRKETEL.nl is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.

14.3
CVHRKETEL.nl bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens u kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

14.4 CVHRKETEL.nl is terzake van door haar doorgeleverde zaken, welke afkomstig zijn van derden, slechts aansprakelijk voor zover de derde zijn aansprakelijkheid niet heeft uitgesloten.

14.5 U vrijwaart CVHRKETEL.nl tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, terzake van schade en/of verlies, welke voor deze derde in verband met de door CVHRKETEL.nl geleverde zaken mocht ontstaan.

14.6
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van CVHRKETEL.nl ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

15. Diversen

15.1 Indien u aan CVHRKETEL.nl schriftelijk opgave doet van een adres is CVHRKETEL.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan CVHRKETEL.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

15.2 Wanneer door CVHRKETEL.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte nalevering van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat CVHRKETEL.nl deze voorwaarden soepel hanteert.

16. Persoonsgegevens

De aan CVHRKETEL verstrekte persoonsgegevens worden in het klantenbestand opgenomen en strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij u door of namens CVHRKETEL.nl in gebreke bent gesteld.

17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen CVHRKETEL.nl en u is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).


18. Conersie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen
beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een
zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep
kan worden gedaan.

19. Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven
vertalingen daarvan.